MR en OR

Medezeggenschapsraad

De Windroos heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze is samengesteld uit 3 ouders en 3 leerkrachten.

De MR heeft in een aantal zaken adviesrecht dan wel instemmingsrecht. Dit heeft o.a. betrekking op zaken als aanstelling/ontslag van leerkrachten, aanschaf nieuwe methoden en verandering van werkwijze en overige beleidszaken.

De oudergeleding wordt gekozen door alle ouders van de leerlingen van de Windroos voor de duur van 3 jaar waarna ze alsnog herkozen kunnen worden. Als er een vacature is bij de MR, worden alle ouders daar over geïnformeerd. Vervolgens kan men zich opgeven en zal er indien nodig door de zittende MR een keuze worden gemaakt uit de kandidaten. De teamgeleding wordt door de leerkrachten gekozen in een 3-jarige wisseling.

De MR komt regelmatig, in ieder geval eens in de 6 weken, maar indien noodzakelijk soms ook vaker, bij elkaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Van alle bijeenkomsten worden verslagen gemaakt, die u kunt vinden op de website.

De MR is ook lid van Vereniging Openbaar Onderwijs (het VOO). (www.voo.nl)

Heeft u vragen over of voor de MR, of wilt u iets ter discussie stellen in de MR, dan kunt u terecht bij de contactpersoon van de MR (Jedidjah van Zoomeren – Companje) bij voorkeur via de e- mail: mr.dewindroos@stichtingschool.nl

Leden:

Ouders:  Eric van der Laan, Jedidjah van Zoomeren – Companje, Jeroen Elzenaar (voorzitter)

Leerkrachten: Henk Bruin (financiën), Isa Kuchen (post en communicatie) en Annet van de Water (notulen).

 

Ouderraad

De Windroos heeft een actieve en enthousiaste ouderraad (OR). De OR bevordert o.a. de communicatie tussen school en ouders. Ook ondersteunen zij het team middels het ondersteunen bij en organiseren van de vele bijzondere activiteiten gedurende het hele schooljaar.
De OR vergadert regelmatig (ongeveer om de 6 weken). Deze vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata en notulen zijn inzichtelijk op de website.
Als er een of meerdere ouders van de ouderraad wil stoppen, zal dit aan alle ouders bekend worden gemaakt. Indien een ouder in de ouderraad geen kinderen meer op school heeft stopt de deelname aan de OR automatisch.

Als u mee wilt helpen in de ouderraad, kunt u zich opgeven bij de voorzitter van de ouderraad. De OR nodigt u dan uit voor een kennismakingsgesprek en dan wordt besloten of u deel kunt nemen aan de OR. Dit is afhankelijk van het aantal zittende leden.
Voor vragen en suggesties aan de ouderraad kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de ouderraad bij voorkeur via de e-mail: or.dewindroos@stichtingschool.nl.

Leden: Angela Lingeman en Angelique Lindhout.
Chantal Nederveen is namens het team contactpersoon OR.