Passend Onderwijs

Door de invoering van Passend Onderwijs zullen de rugzakjes (leerlinggebonden financiering) in de huidige vorm verdwijnen. Er wordt vanaf 1 augustus 2014 met arrangementen gewerkt.

Cluster-2 leerlingen die een licht, medium of medium-plus arrangement gekregen hebben blijven ondersteuning krijgen binnen het regulier onderwijs. De ondersteuning zal verzorgd worden door een ambulant begeleider van Cluster-2 en door een ambulant begeleider die door de school ingehuurd is. Samen met ouders wordt bepaald welke ondersteuning hun kind nodig heeft. Leerlingen met een intensief arrangement krijgen speciaal cluster-2 onderwijs in het Speciaal Onderwijs.

Ook voor leerlingen met een cluster-3 of cluster-4 indicatie vervalt de rugzak in verband met Passend Onderwijs. Ons schoolbestuur (of het samenwerkingsverband) zal middelen beschikbaar stellen waaruit de ondersteuning van de leerlingen betaald zal worden. De school zal er alles aan doen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van uw kind. Op dit moment wordt nog onderzoek gedaan naar onderwijsarrangementen voor cluster 3 en cluster-4 leerlingen.

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, gaat de groepsleerkracht en in een later stadium ook de Intern Begeleider (IB-er) eerst met u in gesprek om samen met u te kijken welke aanpak het beste voor uw kind werkt en hoe dit gerealiseerd kan worden. Vaak kan dit gewoon binnen onze school en binnen de eigen groep. Het kan echter ook gebeuren dat de IB-er aanmelding nodig vindt voor deskundige hulp van buitenaf, omdat onze school de juiste extra ondersteuning niet zelf kan verzorgen. In overleg met u en na uw instemming vindt dan aanmelding van uw kind plaats bij het zo genoemde Onderwijsloket. Wat houdt dat Onderwijsloket eigenlijk in en wat doet het?

U kunt het Onderwijsloket zien als de plek waar scholen vragen neerleggen voor speciale onderwijsondersteuning. Dat wordt gedaan met het ‘aanmeldingsformulier Onderwijsloket’; waarin de hulpvraag wordt beschreven. U kunt zelf ook contact opnemen met het onderwijsloket.

Het Onderwijsloket leest de hulpvraag van school of ouders. Het kan zijn dat het onderwijsloket u of de school uitnodigt voor een gesprek. Als blijkt dat de noodzakelijke en juiste ondersteuning voor uw kind niet op onze school kan worden aangeboden, maar bijvoorbeeld wel op een school voor speciaal onderwijs, wordt daarvoor een aanvraag ingediend. Het Onderwijsloket en de school zorgen ervoor dat de aanmelding correct verloopt. U bent vanzelfsprekend als ouders altijd en overal bij betrokken, vanaf de aanmelding zelf tot en met alles wat er daarna gebeurt. Er wordt niets gedaan zonder uw nadrukkelijke toestemming! Daarom moet er ook altijd een toestemmingsverklaring door u worden ondertekend. De looptijd van een traject via het Onderwijsloket is 8 weken.

Samengevat: als blijkt dat onze school niet in staat is om de juiste onderwijsondersteuning voor uw kind te verzorgen, wordt uw kind, in overleg met u, door de intern begeleider bij het Onderwijsloket aangemeld. Het Onderwijsloket gaat vervolgens aan de slag om de beste aanpak voor uw kind te regelen. Er gebeurt daarbij nooit iets zonder uw toestemming!

In sommige gevallen wordt uw kind ook in het ondersteuningsteam van de school besproken. Daarin zit een orthopedagoog (onze schoolbegeleider), de jeugdverpleegkundige, iemand van schoolmaatschappelijk werk, de leerkracht en de intern begeleider.

Heeft uw kind ondersteuning nodig, dan wordt er aan de hand van onderzoeksresultaten en in gesprek met u, bepaald of we als school voldoende kunnen begeleiden. Hierbij wordt ook gekeken naar ons schoolondersteunings profiel. Soms kan het zijn dat er een arrangement nodig is. Daarbij gaat het om het belang van uw kind en de mogelijkheden van onze school om het ontwikkelingsproces van uw kind te ondersteunen. Steeds wordt er gekeken of we voldoende kunnen bieden aan uw kind zodat het zich blijvend kan ontwikkelen.

Indien na toetsing (methode-afhankelijk of -onafhankelijk) blijkt dat er problemen voor uw kind ontstaan, wordt er voor uw kind in samenspraak met de Intern Begeleider (IB-er) een handelingsplan opgesteld dat door de groepsleerkracht in de klas wordt uitgevoerd. Het opstellen van een handelingsplan gebeurt altijd in overleg met de ouders. Bijbehorende evaluaties worden schriftelijk vastgelegd.

Na het handelingsplan, meestal een periode van ± 6 weken, vindt er een evaluatie plaats op de in het handelingsplan gestelde doelen. Het kan dat hierna het gebruikte handelingsplan bijgesteld moet worden. Dit kan ook op initiatief van u als ouder gebeuren.

Als de afgesproken begeleiding niet leidt tot een noemenswaardige verbetering, kan na uitgebreide toetsing door een externe instantie een verwijzing naar het speciaal onderwijs worden gegeven.