Wat maakt ons 'De Windroos'?

In het schoolplan en de schoolgids, die u hieronder vindt, leest u al veel over onze school. Een aantal highlights van De Windroos willen we hier graag benoemen: 

  • Buiten onderwijs: We vinden bewegen belangrijk en betrekken de buitenwereld bij ons onderwijs.
  • Leerlingbetrokkenheid: We betrekken leerlingen bij hun onderwijs, laten hen intensief samenwerken. Dit doen wij onder andere in de leerlingenraad.
  • Kunst en cultuur op school: Na schooltijd organiseert de school in samenwerking met verschillende partners, leerzame, sportieve en muzikale activiteiten waar onze leerlingen aan kunnen deelnemen. We werken intensief samen met de Kubus.
  • Bewegingsonderwijs: twee keer per week krijgen alle leerlingen bewegingsonderwijs van een professionele vakleerkracht. Ook organiseren we extra sport- en spelactiviteiten na schooltijd.

Het team

Op de Windroos werkt een enthousiast team professionals, dat niet alleen voor de ontwikkeling van de kinderen zorgt, maar ook die van hen zelf.

Schoolplan

Ten minste eenmaal per 4 jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft.

Schoolgids

De schoolgids is een document met informatie over de school voor ouders, verzorgers en leerlingen. De wet stelt een aantal onderwerpen verplicht in dat document en de school voegt daaraan relevante informatie toe. De schoolgids wordt voor elk schooljaar opnieuw opgesteld en vastgesteld.

Overige belangrijke documenten

Graag delen wij nog een aantal (soms verplichte) documenten met u.

Medezeggenschap

Bij de Windroos hebben ook ouders invloed op de school. Zij zijn samen met enkele schoolmedewerkers verenigd in de medezeggenschapsraad.

Een fijne leeromgeving